СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА РАДА МОДИ"

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА РАДА МОДИ" (надалі за текстом – "Організація") є громадською організацією, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку в процесі здійснення своєї діяльності. Організація створена шляхом зміни найменування Міжнародної громадської організації "СИНДИКАТ МОДИ УКРАЇНИ", зареєстрованої Міністерством юстиції України 03.02.2005р., свідоцтво №2204, ідентифікаційний код 34494125. Міжнародна громадська організація "УКРАЇНСЬКА РАДА МОДИ" (надалі – Організація) є повним правонаступником прав та обов’язків Міжнародної громадської організації "СИНДИКАТ МОДИ УКРАЇНИ".
1.2. Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України, Законом України “Про громадські об'єднання”, чинного законодавства та цього Статуту.
1.3. Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, законності, гласності, гуманності, самоврядності, колективізму, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Організація реалізує свої завдання у тісній взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, приватними підприємствами, установами та організаціями, а також з міжнародними організаціями.
1.5. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді, рахунки в установах банків, в тому числі й валютні, мати відокремлене майно і самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки, вимпели, жетони, медалі, значки, грамоти, дипломи, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються органами управління Організації. Символіка реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.
1.6. Організація відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Держава, її органи та установи не відповідають за зобов’язаннями Організації, так само, як Організація не несе відповідальності за зобов’язання держави.
1.7. Повне найменування Організації:
 • Українською мовою – МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА РАДА МОДИ";
 • Російською мовою – МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УКРАИНСКИЙ СОВЕТ МОДЫ";
 • Англійською мовою – INTERNATIONAL PUBLIC ORGANIZATION "UKRAINIAN FASHION COUNCIL".
1.8. Скорочене найменування Організації:
 • Українською мовою – МГО "УКРАЇНСЬКА РАДА МОДИ";
 • Російською мовою – МОО "УКРАИНСКИЙ СОВЕТ МОДЫ";
 • Англійською мовою – IPO "UKRAINIAN FASHION COUNCIL".
1.9. Юридична адреса (місцезнаходження) Організації: 01033, місто Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 15-Б.
1.10. Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.
1.11. На штатних працівників Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
1.12. Організація створюється на невизначений строк.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є: сприяння розвитку професійної діяльності у сфері моди, дизайну одягу як в Україні та і за її межами, створення професійної спільноти дизайнерів, розвиток і поширення знань про моду та її історію, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основними напрямами діяльності Організації, в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції, є:
2.2.1. сприяння зростанню суспільної значущості професійної діяльності у сфері моди в цілому і дизайні одягу зокрема, сприяння адекватному відображенню такої діяльності в громадській свідомості та засобах масової інформації;
2.2.2. сприяння всебічній творчій реалізації та подальшому фаховому вдосконаленню членів Організації;
2.2.3. сприяння розвиткові співпраці між членами Організації та іншими суб'єктами модної індустрії України;
2.2.4. сприяння розвиткові міжнародних творчих та професійних контактів членів Організації;
2.2.5. сприяння якомога повному задоволенню соціальних та побутових потреб членів Організації.
2.2.6. сприяння розвитку історії моди в Україні та створенню професійної спільноти дизайнерів;
2.2.7. бере участь у розробці, залученні фінансування, реалізації спільних програм з державними органами, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності;
2.2.8. поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
2.2.9. сприяє підготовці та виходу в світ дизайнерських робіт;
2.2.10. проводить конкурси, концерти, фестивалі, конференції, семінари, збори, курси, майстер- класи, інтернет-навчання, та інші публічні заходи, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації;
2.2.11. сприяє підвищенню професіоналізму членів Організації;
2.2.12. розповсюджує досягнення світового досвіду;
2.2.13. представляє і відстоює законні права та інтереси членів Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.14. сприяє створенню та вдосконаленню правової бази діяльності у сфері моди;
2.2.15. співпрацює з державними установами України та інших країн, неурядовими та громадськими організаціями, підприємствами та фізичними особами;
2.2.16. організовує самостійно та сприяє проведенню досліджень з соціологічних, правових, економічних та інших питань, що стосуються моди;
2.2.17. бере участь у здійсненні навчальної та просвітницької діяльності у галузі моди, сприяє фаховій підготовці, обміну досвідом, зокрема за кордоном, членів Організації та творчої молоді;
2.2.18. сприяє розвиткові міжнародної співпраці, бере участь у роботі міжнародних громадських організацій;
2.1.1. сприяння розвитку охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, туризму, пропагування здорового способу життя;
2.1.2. сприяння утвердженню авторитету України в галузі духовного, соціального, культурного розвитку всіх верств населення;
2.1.3. прийняття участі у розробці правил, стандартів і вимог, що стосуються моди та дизайну;
2.1.4. надання безоплатної консультативної допомоги малозабезпеченим верстам населення;
2.1.5. об’єднання зусиль для реалізації розвитку ексклюзиву;
2.1.6. встановлення і розвиток творчих та ділових контактів та зв’язків з організаціями інших країн;
2.1.7. надання допомоги малозабезпеченим, соціально незахищеним верствам населення, особливо уразливим соціальним групам (інвалідам, психічно хворим наркотичнозалежних та таких, що мають ВІЛ/СНІД, хворих на туберкульоз, позбавлених волі тощо);
2.1.8. сприяння активному розвитку масової фізичної культури і спорту;
2.1.9. сприяння розвитку освіти, науки та культури, реалізація науково-освітніх програм, програм національно-культурного розвитку;
2.1.10. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків тощо;
2.1.11. всебічне сприяння захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних прав та інших спільних інтересів членів Організації;
2.1.12. сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені цілі і завдання;
2.1.13. всебічне сприяння захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних прав та інших спільних інтересів членів Організації;
2.1.14. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм, що спрямовані на розвиток моди та дизайнерства;
2.1.15. розробка ефективних заходів щодо покращення становища з питань дотримання у суспільстві особистих прав (право на життя, на захист від рабства, від катувань, від безпідставного арешту, затримання або вигнання, право на рівність перед законом, на справедливий суд, на приватність, на свободу пересування, право на притулок), економічних та культурних прав;
2.1.16. прийняття участі у вивченні професійних, ділових, особистих якостей талановитої молоді та дітей на основі тестування, соціологічних досліджень, співбесід;
2.1.17. розробка й реалізація проектів і програм, що передбачають надання правової, соціальної та гуманітарної допомоги громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства;
2.1.18. виявлення та сприяння навчанню талановитої молоді та дітей;
2.1.19. здійснення серед громадян просвітницької та інформаційної діяльності з питань підвищення їх професіоналізму і компетентності, їх необхідності, доцільності, цілей і змісту;
2.1.20. надання рекомендацій, спрямованих на розвиток моди та дизайну;
2.1.21. організація навчальних програм для молоді та дітей, спрямованих на розвиток у них лідерських, організаційних, аналітичних якостей;
2.1.22. здійснення моніторингу ринку у сфері моди та дизайну;
2.1.23. сприяння забезпеченню рівного доступу дітей та молоді до вивчення основ дизайну та отриманню практичних навичок його застосування.
2.2. З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право:
2.2.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.2.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.2.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.2.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно- правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
2.2.5. проводити мирні зібрання;
2.2.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2.2.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
2.2.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
2.2.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.2.10. встановлювати та підтримувати зв’язки з засобами масової інформації з питань, що стосуються мети створення діяльності Організації;
2.2.11. залучати фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, розширювати джерела їх надходження до Організації для здійснення мети її діяльності.

3. ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Засновники Організації є членами (учасниками) Організації.
3.2. Членство в Організації є індивідуальним.
3.3. Членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, що досягли 18 років, професійна діяльність яких пов'язана з діяльністю в галузі моди в цілому та дизайну одягу зокрема, які внесли вступні та своєчасно сплачують членські внески. Усі члени Організації мають рівні права. Порядок прийняття до Організації почесних членів та їхні права наведені у "Положенні про почесних членів", яке ухвалює Експертний Комітет Організації.
3.4. Прийняття до членів Організації здійснює Експертний Комітет на підставі письмової заяви кандидата, який має рекомендацію Конференції Організації або дві рекомендації членів Організації, після сплати вступного внеску.
3.5. Члени Організації (надалі - члени) мають право:
3.5.1. добровільно вийти з Організації за власною письмовою заявою, що надається до Експертного Комітету. При цьому сплачені до Організації внески не повертаються;
3.5.2. обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
3.5.3. брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Організації згідно з регламентом засідань її керівних органів;
3.5.4. вносити пропозиції щодо процесу виконання Організацією своїх завдань згідно з регламентом засідань її керівних органів або у листах до цих органів;
3.5.5. звертатися до керівних органів Організації з метою захисту своїх законних прав та інтересів;
3.5.6. користуватися всіма базами даних, статистичними звітами, науковими, нормативними, методичними, програмними дослідженнями та продуктами, що розроблені або є власністю Організації.
3.6. Члени Організації зобов'язані:
3.6.1. виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів Організації;
3.6.2. брати активну участь у реалізації завдань Організації;
3.6.3. своєчасно сплачувати членські внески.
3.6.4. утримуватися від дій, що можуть зашкодити досягненню мети та реалізації завдань Організації.
3.7. За порушення вимог цього Статуту до члена Організації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження, призупинення членства та виключення з Організації.
3.8. У разі грубих чи неодноразових порушень вимог Статуту Організації, невиконання рішень керівних органів Організації, прийнятих до виконання завдань Організації, а також у випадку несплати членських внесків упродовж одного року, за рішенням Експертного Комітету, здійснюються виключення з членів Організації.
3.9. Рішення Експертного Комітету про виключення із членів затверджується на Конференції Організації.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Статутними органами Організації є:
 • Конференція членів;
 • Експертний Комітет;
 • Президент;
 • Віце-Президент (Голова Експертного Комітету);
 • Віце-Президенти;
 • Ревізійна Комісія;
 • Директор.
4.2. Вищим керівним органом Організації є Конференція членів Організації (надалі за текстом – Конференція), яка скликається щорічно Президентом за рішенням Експертного Комітету.
4.3. Конференція має право приймати до розгляду будь-які питання, пов'язані з діяльністю Організації. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні понад 50% членів Організації. Форма голосування визначається Конференцією. Головуючим на Конференції є Президент, в разі його відсутності головує Віце-Президент (Голова Експертного Комітету)
4.4. Позачергова Конференція може скликатися на вимогу не менше 1/3 членів Організації. У таких випадках Конференція скликається на підставі відповідного рішення Експертного Комітету
4.5. Про скликання позачергової Конференції повідомляє Президент за рішенням Експертного Комітету, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня їх проведення. Якщо Президент не зробить повідомлення членам Організації про скликання позачергової Конференції, Ревізійна комісія Організації або третина членів Організації вправі самі скликати позачергову Конференцію. Дата, місце, норма представництва та порядок денний проведення чергової Конференції визначається Президентом за рішенням Експертного Комітету, про що члени Організації сповіщаються письмовим повідомленням. Таке повідомлення надсилається поштою, електронною поштою, смс на мобільний номер телефону або факсом не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення Конференції.
4.6. Якщо окремі члени Конференції письмово повідомили до початку Зборів Президента або Віце- Президента (Голову Експертного Комітету) про неможливість взяти особисту участь у Конференції, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення зібрання (засідання) Конференції.
4.1. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів Організації. Члени Організації зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше п’яти робочих днів з дати надсилання питання.
4.7. До виняткової компетенції Конференції належать такі питання:
 • затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
 • визначення і затвердження основних напрямків діяльності Організації;
 • затвердження кошторису доходів та видатків на рік та змін до нього;
 • затвердження рішення Експертного Комітету про примусове виключення з членів Організації;
 • обрання Президента, Віце-Президента (Голови Експертного Комітету), складу Експертного Комітету, Віце-Президентів, а також складу Ревізійної Комісії;
 • затвердження "Положення про Експертний Комітет" та "Положення про Ревізійну Комісію";
 • затвердження річного звіту Експертного Комітету;
 • затвердження річного звіту Ревізійної Комісії;
 • прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Організації, у тому числі: призначення ліквідаційної комісії, вирішення питання реалізації права власності на кошти, майно та немайнові активи Організації;
 • створення необхідних постійних комісій та/або робочих груп;
 • застосування заходів стимулювання до членів Організації;
 • присудження почесних звань членам Організації;
 • вирішення інших питань щодо діяльності Організації.
4.8. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж 50 відсотків присутніх членів на Конференції.
4.9. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Організації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше ніж ¾ голосів від складу присутніх членів Організації.
4.10. Експертний Комітет здійснює керівництво діяльністю Організації у період між Конференціями. Експертний Комітет обирається Конференцією строком на 10 років та складається із 7-11 осіб, збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Експертний Комітет діє на підставі Статуту Організації та "Положення про Експертний Комітет", які затверджуються Конференцією.
4.10.1. До складу Експертного Комітету входять:
 • Президент;
 • Віце-Президент (Голова Експертного Комітету);
 • члени Експертного Комітету.
4.10.2. Головуючим на засіданнях Експертного Комітету є Президент. В разі його відсутності головує Віце-Президент (Голова Експертного Комітету). В разі відсутності на засіданні Президента і Віце- Президента (Голови Експертного Комітету), головуючий обирається з членів Експертного Комітету.
4.10.3. До виняткової компетенції Експертного Комітету належать:
 • прийняття рішень про скликання Конференції;
 • повідомлення членів Організації про проведення Конференції не пізніше ніж за 15 днів до її початку;
 • вирішення питання про прийняття у члени Організації та виключення членів з її складу;
 • визначення розмірів, термінів та порядку внесення вступних та членських внесків;
 • затвердження перспективних і поточних планів та програм;
 • затвердження договорів та інших угод, укладених Президентом або Директором від імені Організації, у випадках, передбачених цим Статутом, "Положенням про Експертний Комітет" та "Посадовою інструкцією Директора";
 • затвердження "Посадової інструкції Директора";
 • координація та контроль за роботою інших органів, що створюються в Організації, надання їм методичної та організаційної допомоги;
 • прийняття рішень про створення місцевих осередків Організації та затвердження положень про їхню діяльність;
 • прийняття рішень про створення установ, організацій та підприємств Організації;
 • прийняття інших рішень, що не входять до виняткової компетенції Конференції і не суперечать чинному законодавству України.
4.10.4. Експертний Комітет може приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини його членів.
4.10.5. Рішення Експертного Комітету приймаються простою більшістю голосів, членів Експертного Комітету, що присутні на засіданні. У питаннях про прийняття або виключення зі складу Організації рішення приймаються, якщо за них проголосувало більш ніж 50% членів Експертного Комітету. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним.
4.10.6. Експертний Комітет вирішує усі питання діяльності Організації, крім тих, що належать до компетенції Конференції та Ревізійної комісії Організації.
4.11. Президент Організації обирається Конференцією за поданням Експертного Комітету строком на 10 років.
4.11.1. Повноваження Президента:
 • головує на Конференції та засіданнях Експертного Комітету;
 • представляє Організацію у відносинах з державними установами, неурядовими та громадськими організаціями України та інших країн;
 • здійснює загальне керівництво Організацією, спрямовує її діяльність на досягнення мети, цілей, виконання статутних завдань;
 • сприяє зростанню суспільної впливовості Організації, її міжнародного авторитета.
 • здійснює керівництво Експертним Комітетом, несе відповідальність за виконання його основних цілей та завдань;
 • без доручення діє від імені Організації;
 • представляє інтереси Організації у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;
 • має право підпису фінансових документів і може доручати це право Директору Організації та іншим особам;
 • укладає від імені Організації угоди, договори, контракти, здійснює інші операції як в Україні, так і за її межами, в межах кошторисів, затверджених Конференцією;
 • проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співпраці з Організацією суб'єктами;
 • своїм наказом призначає Директора;
 • здійснює контроль за діяльністю Директора;
 • відкриває та використовує рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;
 • розпоряджається майном та коштами Організації в межах повноважень, наданих Конференцією;
 • від імені Організації, видає та підписує доручення;
 • в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, які обов’язкові до виконання всіма керівними особами Організації;
 • здійснює набір і розстановку кадрів, затверджує штатний розклад, функціональні обов’язки і посадові оклади штатних робітників, контролює їх діяльність;
 • доповідає Конференції про роботу Експертного Комітету;
 • затверджує зразки штампів, фірмових бланків, емблем та іншої атрибутики і символіки Організації;
 • вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та законодавством України;
 • проводить безпосередні переговори із суб’єктами, які зацікавлені у співробітництві з Організацією;
 • забезпечує виконання статутних завдань та рішень Конференції;
 • приймає інші рішення, що не входять до виняткової компетенції Конференції або Експертного Комітету і не суперечать чинному законодавству України.
4.12. Віце-Президент (Голова Експертного Комітету) обирається Конференцією за поданням Експертного Комітету строком на 10 років.
4.12.1. Віце-Президент (Голова Експертного Комітету):
 • головує на Конференції в разі відсутності Президента;
 • представляє Організацію у відносинах з неурядовими та громадськими організаціями України та інших країн в разі відсутності Президента, або за його дорученням;
 • головує на засіданнях та здійснює керівництво Експертним Комітетом в разі відсутності Президента.
4.13. Віце-Президенти обираються Конференцією за поданням Експертного Комітету строком на 10 років. Представляють Організацію у відносинах з неурядовими та громадськими організаціями України та інших країн за дорученням Президента.
4.14. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Організації створюється Ревізійна Комісія, яка обирається Конференцією строком на 10 років та складається з 3-х осіб.
4.14.1. Членами Ревізійної Комісії можуть бути члени Організації, які не входять до складу Експертного Комітету, не обіймають посаду Директора.
4.14.2. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Конференції.
4.14.3. Порядок роботи Ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюються "Положенням про Ревізійну Комісію", що затверджується Конференцією.
4.15. Для здійснення оперативної господарської та фінансової діяльності Організації Президентом призначається Директор строком на 10 років, який здійснює оперативне господарське управління майном, та розпорядження фінансами Організації, немайновими активами, може призначати та керувати штатними працівниками Організації. Директор діє в межах прав, наданих йому "Посадовою інструкцією Директора", та кошторисів, затверджених Конференцією.
4.16. В разі, якщо окремі члени керівних органів письмово повідомили до початку засідання Президента або одного з Віце-Президентів Організації про неможливість взяти особисту участь в засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання керівних органів Організації
4.17. Президент та Директор звітують про свою роботу та роботу інших органів управління, в тому числі про досягнені цілі та виконані завдання Організації перед членами Організації на черговій Конференції один раз на рік.
4.18. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Директора, Президента, Віце-Президентів Організації можуть бути подані та винесені на розгляд Експертного Комітету або Конференції, а скарги на рішення, дії, бездіяльність Експертного Комітету можуть бути подані та винесені на розгляд Конференції.

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.
5.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних зборів, які приймаються у відповідності до цього Статуту.
5.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
5.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
5.5. Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Експертним Комітетом.
5.6. Відокремлені підрозділи використовують майно Організації в межах, визначених Загальними зборами та Експертним Комітетом.
5.7. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.
5.8. Всі відокремлені підрозділи прямо підпорядковуються Експертному Комітету, якщо іншого рішення не буде прийнято на Загальних зборах.
5.9. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається Загальними зборами відповідно до цього Статуту.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Власністю Організації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.
6.2. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження).
6.3. Кошти та майно Організації формуються з:
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
6.4. Кошти використовуються на:
 • виконання статутних завдань;
 • оплату оренди приміщень, їх утримання, поточний та капітальний ремонти;
 • оплату праці штатних працівників;
 • придбання або оренду обладнання, техніки, транспортних та інших основних засобів, включаючи засоби оргтехніки;
 • реалізацію затверджених планів та програм.
6.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.
6.6. Діяльність Організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.
6.7. Майно Організації охороняється і захищається відповідно до законодавства України.
6.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частини спрямовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, на реалізацію мети і завдань Організації та не можуть розподілятися серед Засновників (Учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.9. У власності Організації можуть перебувати в установленому порядку рухоме й нерухоме майно, транспортні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

7.1. Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
7.2. Контроль статутної діяльності Організації здійснює Ревізійна комісія, яка звітує Конференції про стан та наслідки перевірок діяльності Організації.
7.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється відповідно до законодавства України.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

8.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Організації приймається Конференцією Організації.
8.2. Внесення відомостей про Організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про громадські об’єднання".

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням Конференції відповідно до чинного законодавства України.
9.2. У разі злиття, приєднання, поділу, перетворення Організації її права та обов'язки переходять до правонаступників.
9.3. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
9.4. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це рішення проголосувало не менш 3/4 голосів від кількості присутніх на Конференції, або за рішенням суду.
9.5. У випадку ліквідації Організації орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає Ліквідатора або створює ліквідаційну комісію, яка діє у порядку, передбаченому законодавством. З моменту призначення Ліквідатора або ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія (Ліквідатор) оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс і пред'являє його Конференції або органу, який її призначив на затвердження.
9.6. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
9.7. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності організацій відповідного виду, активи Організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.

Президент ____________________ Данилевська Ірина Борисівна